customer-service credit-card delivery sweden
Snabba leveranser
Kunnig kundtjänst
Kort, faktura och leasing

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2018-11-15

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Tumbling Todd AB, org.nr. 559160-1009, (nedan ”Todd Timber”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive Företagskund (nedan ”Kund”), Konsument (nedan ”Konsument”) och Todd Timber. Vid försäljning till Kund/Konsument tillämpar Todd Timber de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.toddtimber.com. Todd Timber träffar avtal om köp med Kund/Konsument först när Todd Timber bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Todd Timber ansvarar inte för information på Todd Timbers webbaserade handelsplattform (“Handelsplatsen”) som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en Produkt i Todd Timbers sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Kund/Konsument äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställning som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t ex om vi misstänker bedrägeri).

Produkter

Produkter som säljs på toddtimber.com är upplagda av Todd Timber efter erbjudande från enskilda näringsidkare och användare av Handelsplatsen (nedan gemensamt ”Partner”) samt efter granskning och godkännande av Todd Timber. Todd Timber är mån om att Kunder/Konsumenter är nöjda med de Produkter som marknadsförs och saluförs på Handelsplatsen, vilket även ger anledning att ställa långtgående krav på Partners. Partners ansvarar således för att varje enskild Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Todd Timber är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Todd Timber ställer på Partners och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Todd Timber uppmanar därför Kunden/Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt meddela Todd Timber om detta.

Leveransvillkor

Allmänt om leverans av Produkter

Todd Timber arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Partners i Sverige som lagerhåller Produkterna. Enligt det avtal som ingås mellan Partner och Todd Timber förpliktas Partner att för Todd Timber reservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Kundens/Konsumentens beställning skickas från respektive Partner´s egna lager efter att Todd Timber har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Kunden/Konsumenten. Har Kunden/Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Partners kan Produkterna komma att skickas till Kunden/Konsumenten i olika försändelser. Kunden/Konsumenten svarar för all information som Kunden/Konsumenten uppger till Todd Timber i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Todd Timber eller berörd Partner svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Todd Timber. Kunden/Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns i detta avsnitt som ”otympliga och/eller tunga produkter”. För otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt. För alla Produkter som inte utgör otympliga och/eller tunga produkter gäller normalt följande leveransvillkor: Leveransvillkor för Produkter (andra än otympliga och/eller tunga produkter). Partners har krav på sig att behandla Kundens/Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Kunden/Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom utsatt leveranstid som står angivet i produktannonsen (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Kunden/Konsumenten. Kund/Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Todd Timber snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Leveransvillkor för otympliga och/eller tunga produkter

Att en Produkt utgör en otymplig och/eller tung produkt framgår normalt i Produktens annons på Handelsplatsen och anges alltid i den orderbekräftelse som Konsument erhåller efter en slutförd beställning. Dessa produkter säljs normalt via offert. I orderbekräftelsen skall det framgå vilken vecka produkten förväntas lämna fabrik. Leverans av otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att Kunden/Konsumenten måste närvara fysiskt och motta den otympliga och/eller tunga produkten på sin hemadress samt att leveransen genomförs under normal kontorstid. I övrigt hänvisar vi till Maskinleverantörernas villkor i Maskin03 när det kommer till försäljning och leverans av större otympliga beställningsprodukter (även kallat “Offertprodukter”).

Leveransförseningar och avbeställningar

Om leveransförsening uppstår meddelar Todd Timber Kunden/Konsumenten.

Kunden/Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande rättsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Todd Timber via e-post. Kunden/Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Todd Timber åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Kunden/Konsumenten bereda Todd Timber skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Kunden/Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Todd Timber kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Kunden/Konsumenten har gjort till Todd Timber.

Om avbeställning görs betalar Todd Timber tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Partner inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Todd Timber. Todd Timber ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden/Konsumenten, utan det gör den enskilda Partnern som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Kunden/Konsumenten vända sig till Todd Timber. Todd Timber hjälper Kunden/Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Kunden/Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Todd timber. Kunden/Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sett omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Kunden/Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till Todd Timber inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador ansvarar Kunden/Konsumenten för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade varor

Hämtar Kunden/Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Todd Timber att debitera Kunden/Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för varan plus en hanteringskostnad på 190 kr inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive Partner. Todd Timber återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med fraktavgiften (retur) samt hanteringsavgiften (190 kr), utan onödigt dröjsmål efter det att Todd Timber får kännedom om att berörd Partner mottagit den returnerade varan.

I händelse av att Kunden/Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Kunden/Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Kunden/Konsumenten 190 kr (hanteringsavgift) plus två fraktkostnader (för att varorna skickas i retur till Partnern och till Kunden/Konsumenten på nytt). Denna kostnad kommer debiteras Kunden/Konsumenten och skall betalas innan varorna levereras.

Priser och betalning

Todd Timbers priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är exklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Fakturabetalning

Todd Timber erbjuder sina kunder möjligheten att betala med faktura med 14 dagars betaltid. Todd Timber gör en rutinenlig kreditkontroll av varje Kund/Konsument innan en order går igenom.

Kortbetalning

Todd Timber accepterar att Kunden/Konsumenten betalar sina köp med konto- eller kreditkort från Visa, Mastercard och American Express genom en säker anslutning via Stripe. Inga extra avgifter tillkommer på Kundens/Konsumentens köp.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Kundens/Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat. I samband med Kundens/Konsumentens registrering och beställning godkänner Kunden/Konsumenten att Todd Timber lagrar och använder Kundens/Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden/Konsumenten. Kunden/Konsumenten samtycker i och med sitt köp på Todd Timber till Todd Timbers personuppgiftspolicy enligt Bilaga 1. Todd Timber dokumenterar även viss kommunikation som Todd Timber har med Kunden/Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden/Konsumenten har rätt att förvänta sig av Todd Timber. Todd Timber kommer inte att lämna ut Kundens/Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Kundens/Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Kunden/Konsumenten rätt att få den information som Todd Timber har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden/Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort.

Kunden/Konsumenten samtycker till att Todd Timber lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda Kundens/Konsumentens köp i enlighet med Todd Timbers, vid var tid, gällande personuppgiftspolicy. Todd Timber svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Kundens/Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Kunden/Konsumenten, såvida Todd Timber inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Kunden/Konsumenten.

Todd Timber ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande rättsliga regler. Todd Timber sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Kunden/Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Kunden/Konsumenten kan dock i särskilda fall komma att bli förmedlad en kontakt med berörd Partner, exempelvis om Kundens/Konsumentens köp eller ärende blir föremål för rättslig prövning avseende spörsmål som hänför sig till enskild Partner eller till förhållanden som Partnern i övrigt svarar för. Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör Todd Timber, alternativt den berörda Partnern efter samråd med Todd Timber, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Todd Timber, alternativt den berörda Partnern, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Kunden/Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Kunden/Konsumenten är därmed införstådd i att Todd Timber alternativt Partnern, efter skäligt rådrum med Todd Timber, har rätt att i första hand erbjuda Kunden/Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Kunden/Konsumenten. Om detta ej kan ske har Kunden/Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentlig betydelse för Kunden/Konsumenten har Kunden/Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Kunden/Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Partner, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Partnern på Partnerns bekostnad. Härutöver har Kunden/Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Todd Timber. Kunden/Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Kunden/Konsumenten behöver reklamera Produkten.

 Felsökningsavgift

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Todd Timber eller den berörda Partnern ansvarar för har den av Todd Timber eller den berörda Partnern som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Kunden/Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får endast tas ut under förutsättning att Kunden/Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Ångerrätt (privatkunder)

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Ångerrätten omfattar ej tillverknings-/beställningsvaror (ex. skopor, gaffelställ el. lik). Ångerrätten omfattar ej heller varor som tillverkats enligt dina anvisningar och som fått en personlig prägel (ex. t-shirt med individuellt anpassat tryck). Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Todd Timber för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Todd Timber betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits.

Konsumenten skall själv betala returfrakten. Returnerad ångrad Produkt skall skickas tillbaka i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten måste man kontakta Todd Timber för att skapa ett returärende innan produkten returneras (för kontaktuppgifter se fliken ”Kundtjänst”). Genom att kontakta Todd Timbers Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till Todd Timber med begäran att utnyttja ångerrätten kommer Todd Timber utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se). Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Returer, oavsett ånger eller reklamation, kan ej genomföras om inte du som kund/konsument tagit kontakt med Todd Timber för att skapa ett returärende. Varor som returneras till Todd Timber eller till berörd Partner utan Todd Timbers vetskap eller utan överenskommelse skickas tillbaka till dig som kund/konsument, med mottagarfrakt.

För Företagskunder

Todd Timber uppmanar Kunden att kontrollera varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som upptäcks därefter kan reklameras inom garantiperioden som står angiven i varje produktbeskrivning. Företagskunder omfattas ej av ångerrätt.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Todd Timber och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Todd Timber friskriver sig från ansvar av eventuella skriftliga/språkliga fel på www.toddtimber.com.

Vid frågor eller funderingar om Todd Timbers allmänna villkor kontaktas Kundtjänst

Bilaga 1 – personuppgiftspolicy

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Todd Timber värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t.ex. personuppgiftslagen och andra regler om sekretess för att skydda din integritet. På vår webbplats kommer du som Kund/Konsument att behöva uppge personuppgifter för att genomföra köp. Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att abonnera på nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Genom att handla hos Todd Timber samtycker du som Kund/Konsument till att personuppgifterna används för

  • att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara;
  • att hjälpa dig med efterköpservice;
  • att erbjuda dig nya produkter och tjänster om du så önskar;
  • nyhetsbrev;

Todd Timber vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Todd Timber vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Todd Timber kan även komma att behandla andra parters personuppgifter, såsom Partners, och vad som anges i denna policy äger motsvarande tillämpning avseende sådana andra parters personuppgifter.

Todd Timber använder sig av cookies. När du besöker Todd Timbers webbplats, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Todd Timbers webbplats. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av. De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster. Todd Timber kan använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation. Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Todd Timber behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring. Om du har frågor av denna art gällande personuppgifter ber vi dig att kontakta Kundtjänst.